نویسنده = �������������� ��������
آزمون انساب در جمعیت گوسفندهای آمیخته به کمک نشانگرهای ریزماهواره

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-150

کاوه کسرایی؛ سید عباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد