نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی ژنتیکی جامعه گاوهای شیری هلشتاین اصفهان برای صفت سرعت دوشش

دوره 32، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-69

10.22034/as.2022.36097.1525

داود رستمی؛ عباس پاکدل؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد رزم کبیر