نویسنده = �������������������� ����������
تعیین ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد هرکی تحت سیستم پرورش روستایی با نرم افزار اکوویت

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 149-159

ساناز محمدرحیمی؛ ناصر شیرو؛ سیدعباس رافت؛ اسکندر صفری؛ جلیل شجاع