نویسنده = ��������������������� ��������
متاآنالیز اثر روغن های گیاهی غنی از 18:2n-6 روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 167-186

مینا وزیری‌گهر؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ اردشیر نجاتی جوارمی