نویسنده = ������������������ ��������
اثر مغز میوه بلوط بر فعالیت باکتری‌ها، قارچ‌ها و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بز نجدی و گوسفند عربی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 15-33

زهرا هاشمی؛ طاهره محمد آبادی؛ مرتضی چاجی؛ صالح طباطبایی