نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی ناحیه HVR-III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی‌یابی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 133-141

علی جوادمنش؛ محمد رضا نصیری؛ مرجان ازغندی