کلیدواژه‌ها = منحنی شیردهی
آنالیز ژنتیکی چند صفته پارامترهای منحنی شیردهی گاومیش های خوزستان

دوره 33، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 19-30

10.22034/as.2022.49088.1640

سعید نیسی؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر


برآورد بیزین فراسنجه های منحنی شیردهی در گاوهای شیری ایران

دوره 32، شماره 3، آذر 1401، صفحه 97-107

10.22034/as.2021.46574.1620

کیوان رجبعلی زاده؛ صادق علیجانی؛ ابوالفضل قربانی؛ طرلان فرهوش


آنالیز ژنتیکی پارامترهای مدل مکانیستیک پُلوت - گوتوین برای منحنی شیردهی گاوهای شیری ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 17-46

همایون فرهنگ‌فر؛ سارا نظام‌‌دوست؛ محمدباقر منتظر تربتی؛ محمدرضا اصغری