نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه‌های اصلاح‌نژاد مرغان بومی

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-9

سعید زره داران؛ حکیمه امام قلی بگلی