اصول اخلاقی انتشار مقاله

  1. اصول اخلاقی نشر: این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
  2. مشابهت یابی: به منظور جلوگیری ا ز مشابهت متنی مقالات، قسمت فارسی مقالات پیش از فرآیند چاپ در سامانه سمیم نور و قسمت انگلیسی مقالات در سامانه ithenticate  همانند یابی می گردد.
  3. اصول خلاقی اعضای  هیات تحریریه: ارزشیابی مقالات تنها بر اساس کیفیت علمی و بدون در نظر گرفتن موقعیت مولف  در حداقل زمان ممکن و انتخاب داوران مقاله برای داوری مقالات متناسب با تخصص و  با شرایط یکسان.
  4. اصول خلاقی داوران: بررسی دقیق و غیر جانبدارانه مقالات
  5. اصول اخلاقی مولفین و نویسندگان مقالات:  عدم ارسال هم زمان مقاله به دو یا چند مجله و یا ارسال مقاله چاپ شده در سایر مجلات، ذکر دقیق نتایج و بحث و استناد مناسب در مقاله، رعایت ترتیب نویسندگان و سپاسگزاری مناسب  از  حمایت مالی و علمی سایر افراد و نهادها