پیوندهای مفید

الگوی مقاله "پژوهش های علوم دامی"


فهرست مجلات ISI


نرم افزار کشف میزان تشابه متن انگلیسی چکیده - قابل توجه داوران مجله پژوهش های علوم دامی تبریز


نرم افزار کشف تقلب docoloc


اندنوت


نشریات علمی کشور- رشته علوم دامی


مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران


Council of Asian Science Editors