فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

پس از ارسال اولیه مقاله توسط نویسندگان محترم، چهارچوب و محتوای علمی مقالات به صورت اولیه توسط سردبیر محترم مجله طی2روز از نظر محتوای علمی، رعایت راهنمای نویسندگان و در چهارچوب بودن با اهداف و چشم اندازهای مجله بررسی می شود. لازم به ذکر است در این مرحله برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله هایی که واجد شرایط باشند به داوری تخصصی ارسال می شوند. در صورت تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مقاله در طی2هفته در هیات تحریریه بررسی و تعیین داور می شود و به داوران ارسال می گردد. ارسال هر مقاله به 2 داور با حفظ محرمانگی و بدون نام انجام می شود (نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور) و حداکثر زمان داده شده به داوران برای داوری مقالات 2 ماه است. شایان ذکر است براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر 4 داور نیز ارسال شود که در این صورت ممکن است فرآیند داوری بیش از دو ماه به طول انجامد. پس از دریافت نظرات داوران در طی2روز نظرات داوران محترم به نویسندگان ارجاع داده خواهد شد و به نویسنده به مدت 2 هفته برای بازنگری مقاله مهلت داده خواهد شد. پس از دریافت مقاله بازنگری شده مقاله در طی2روز مجدد به داوران جهت تطبیق ارسال خواهد شد و نظرات داوران طی2هفته مبنی بر پذیرش، رد و یا بازنگری (کلی و یا جزئی) دریافت خواهد شد. سپس در طی2روز کاری ارسال مجدد به نویسنده (در صورت نیاز به بازنگری مجدد: قابل ذکر است بازنگری هر مقاله حداکثر تا 3 مرتبه انجام خواهد شد و در صورت عدم رفع اشکلات، مقاله رد خواهد شد)، نامه رد مقاله و یا پذیرش علمی مقاله به نویسنده ارسال خواهد شد. در صورت پذیرش علمی، مقاله مجدد به نویسنده ارجاع می شود تا کلیه موارد ساختاری مقاله دقیقا مطابق فرمت مجله اصلاح شود و در طی 1 هفته به مجله ارسال شود. پس از دریافت مجدد مقاله، در مرحله بعد مقاله به داور آماری مجله ارسال می شود و طی 1 هفته نظرات داور محترم آماری دریافت می شود. سپس نظرات داور آماری طی 2 روز به نویسنده ارجاع می شود و 2 هفته برای اصلاح مهلت داده خواهد شد. پس از دریافت مقاله و تایید داور آماری، پذیرش قطعی مقاله طی 1 هفته صادر می شود و مقاله در نوبت انتشار قرار می گیرد. شایان ذکر است تصمیم نهایی درخصوص انتشار مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه و در رأس آن سردبیر و براساس نظر داوران محترم مقاله می باشد. بازه زمانی بین پذیرش قطعی مقاله و انتشار بسته به شرایط مقاله بین 6 ماه تا 1 سال متغیر خواهد بود.

فرایند داوری و تصمیم گیری در فصلنامه پژوهش های علوم دامی به شرح ذیل می باشد: