داوران

لیست داوران مقالات  در سال 1399
نام نام خانوادگی مرتبه علمی سمت / سازمان
حمید پایا استادیار  گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
صادق علیجانی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
مهدی بهگر دانشیار علوم و فنون هسته ای ایران
فرزاد میرزائی آقجه قشلاق دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
علی صادقی سفیدمزگی استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی
محمد دادپسند دانشیار بخش علوم دامی-دانشگاه شیراز
اکبر تقی زاده استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
مسلم باشتنی استاد هیات علمی- دانشگاه بیرجند
علی حسینخانی دانشیار  گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
محسن علمی سایر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
سید امیر حسین مهدوی دانشیار  دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
رشید صفری استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
عذرا جوانبخت استادیار  گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه ارومیه
محمد حسن فتحی نسری دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
محمد علی بهروزلک سایر گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
کریم حسن پور استادیار  گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
رضا بهمرام استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی مخبر استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
هادی آتشی دانشیار بخش علوم دامی-دانشگاه شیراز
روح الله کیانفر استادیار  گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
مجید علیایی استادیار  گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
رضا مجیدزاده هروری استادیار
گروه علوم دامی
دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
محمد امیر کریمی ترشیزی دانشیار گروه پرورش و مدیریت طیور ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
سید علی میر قلنج استادیار استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مرتضی مولائی استاد  گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه ارومیه
حسین جانمحمدی استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
مهدی کاظمی بن چناری استادیار استادیار دانشگاه اراک
همایون فرهنگ فر استاد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
ساحره جوزی استادیار گروه علوم دامی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فرهاد صمدیان استادیار استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،
بابک قاسمی پناهی استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
بهنام رستمی استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
وحید واحدی استادیار علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان- دانشگاه محقق اردبیلی
محسن دانشیار دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
سید عباس رافت استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
محمد حسین شهیر دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
صالح طباطبائی وکیلی استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
علیرضا صیداوی دانشیار دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مرضیه ابراهیمی استادیار هیات علمی دانشگاه تبریز
حسینعلی قاسمی دانشیار دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
رضا معصومی استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
حسین دقیق کیا استاد  گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
مقصود بشارتی دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
مختار غفاری استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه
محمد طلوعی دانشیار عضو هیات علمی
داریوش علیپور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه بو علی همدان
موسی زرین استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
علی خطیب جو استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ایلام
جمال سیف دواتی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی دهقان بنادکی استاد گروه علوم دامی، پردیس کشا.رزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مرتضی چاجی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد رضا دهقانی دانشیار گروه علوم دامی زابل
یحیی ابراهیم نژاد دانشیار عضو هییت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
غلامرضا حمیدیان استادیار دانشگاه تبریز - دانشکده دامپزشکی
طاهره محمدابادی دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
داریوش شکوری دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا قربانی دانشیار دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
اکرم نشاط استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان
قادر دشتی استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
نصراله پیرانی استاد گروه علوم دامی دانشگاه شهر کرد
فرزاد هاشم زاده استادیار  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
ناصر احمدی اصل استاد دانشگاه علومم پژشکی تبریز
موسی توسلی استاد دامپزشکی دانشگاه ارومیه
علی قلی رامین استاد دامپزشکی دانشگاه ارومیه
لیست داوران نشریه در سال 1398
نام نام خانوادگی سمت / سازمان
Vincenzo Tufarelli Università degli Studi di Bari Aldo Moro- Italy
مرضیه ابراهیمی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
هادی آتشی بخش علوم دامی-دانشگاه شیراز
ناصر احمدی اصل دانشگاه علوم پزشکی تبریز
امیدعلی اسماعیلی پور گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت
زربخت انصاری پیرسرائی گروه علوم دامی دانشگاه ساری
مسلم باشتنی هیات علمی- دانشگاه بیرجند
اصغر باقری دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه بحری بیناباج  گروه علوم دامی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
مقصود بشارتی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر
محمد علی بهروزلک گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
رضا بهمرام دانشگاه محقق اردبیلی
حمید پایا عضو هیئت علمی گروه علوم دامش دانشگاه تبریز
مهران ترکی هیأت علمی دانشگاه رازی (کرمانشاه)
اکبر تقی زاده گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
حسین جانمحمدی استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عذرا جوانبخت هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه ارومیه
آرش جوانمرد گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
مرتضی چاجی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
ایمان حاج خدادادی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
احمد حسن آبادی عضو هیئت علمی
کریم حسن پور گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
علی حسینخانی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
غلامرضا حمیدیان دانشگاه تبریز - دانشکده دامپزشکی
علی خطیب جو  گروه  علوم دامی دانشگاه ایلام
حامد خلیل وندی بهروزیار استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
محمد دادپسند بخش علوم دامی-دانشگاه شیراز
محسن دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
حسین دقیق کیا گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
مهدی دهقان بنادکی گروه علوم دامی، پردیس کشا.رزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
احمد ریاسی هیئت علمی- گروه علوم دامی- دانشگاه صنعتی اصفهان
ذوالفقار رجبی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
سراین رزاق زاده رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمد روستایی علی مهر دانشگاه گیلان
محسن ساری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رحیمه سپهری عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
جمال سیف دواتی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر شاهنوشی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا شیخلو گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر
داریوش شکوری گروه  علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد حسین شهیر گروه  علوم دامی دانشگاه  زنجان
علیرضا صیداوی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حسن صدری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
رشید صفری گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر
فرهاد صمدیان استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،
صالح طباطبائی وکیلی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محسن عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
حسین عبدی بنمار گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر
مجید علیایی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
فرهنگ فاتحی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
جمال فیاضی عضوهیئت علمی دانشگاه رامین خوزستان
احمد فتاحی اردکانی هیئت علمی دانشگاه اردکان
فرشید فتاح نیا هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه ایلام
محمد حسن فتحی نسری گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
همایون فرهنگ فر گروه  علوم دامی دانشگاه بیرجند
معصومه فیروز امندی دانشکده دامپزشکی تبریز
محمد قادرزاده دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
مصطفی قادری زفره ایی دانشگاه یاسوج
حیدر قیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قزوین
بابک قاسمی پناهی دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
محمد قهرمان زاده دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی
مهدی کاظمی بن چناری استادیار دانشگاه اراک
محمد کاظمی فرد عضو هیات علمی گروه علوم دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روح الله کیانفر هیأت علمی دانشگاه تبریز
رسول کوثر هیئت علمی
احسان محجوبی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
مهرداد محمدی دانشگاه گیلان
مهدی مخبر علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
امیر مختارپور عضو هیئت علمی پژوهشکده دام های خاص دانشگاه زابل
حمیدرضا میرزایی الموتی عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
سید علی میر قلنج استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رضا معصومی گروه  علوم دامی دانشگاه  زنجان
غلامعلی مقدم گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز
سید امیر حسین مهدوی اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
مرتضی مولائی دانشگاه ارومیه
حسین نیک پیران گروه  علوم دامی دانشگاه اردبیل
بهزاد همتی عضو هیات علمی تمام وقت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وحید واحدی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان- دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا یوسفی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران