داوران

نام نام خانوادگی محل کار پابلونز
هادی آتشی بخش علوم دامی-دانشگاه شیراز  
فردین  هژبری گروه علوم دامی دانشگاه رازی https://publons.com/dashboard/summary/
معصومه  فیروز امندی دانشکده دامپزشکی تبریز AAD-3327-2022
محمد رضا محمدآبادی   https://publons.com/researcher/1691705/mohammadreza-mohammadabadi/
عباس فرهور گروه علوم دامی بوعلی همدان https://publons.com/researcher/3000018/abbas-farahavar/
شهریار کارگر گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1821451/shahryar-kargar/
گلناز تاسلی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری. https://publons.com/researcher/3408048/golnaz-taasoli/
احمد فتاحی اردکانی   https://publons.com/account/login/?next=/dashboard/summary/
نصراله پیرانی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه https://publons.com/researcher/3122905/nasrollah-pirany/
شاهرخ قوتی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/1460696/shahrokh-ghovvati/
ناصر احمدی اصل دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
امیدعلی اسماعیلی پور گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت  
سعید  انصاری مهیاری گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان https://publons.com/researcher/1586607/saeid-ansari-mahyari/
زربخت انصاری پیرسرائی گروه علوم دامی دانشگاه ساری  
مسلم باشتنی هیات علمی- دانشگاه بیرجند  
اصغر باقری دانشگاه محقق اردبیلی  
فاطمه بحری بیناباج  گروه علوم دامی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
مقصود بشارتی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر  
محمد علی بهروزلک گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه  
رضا بهمرام دانشگاه محقق اردبیلی  
حمید پایا عضو هیئت علمی گروه علوم دامش دانشگاه تبریز  
مهران ترکی هیأت علمی دانشگاه رازی (کرمانشاه) https://publons.com/search/?search=mehran+torki
اکبر تقی زاده گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
حسین جانمحمدی استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  
عذرا جوانبخت هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه ارومیه  
آرش جوانمرد گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
مرتضی چاجی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان https://publons.com/researcher/3105209/morteza-chaji/
ایمان حاج خدادادی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک  
احمد حسن آبادی عضو هیئت علمی  
کریم حسن پور گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
علی حسینخانی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
غلامرضا حمیدیان دانشگاه تبریز - دانشکده دامپزشکی https://publons.com/dashboard/summary/
علی خطیب جو  گروه  علوم دامی دانشگاه ایلام  
حامد خلیل وندی بهروزیار استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه  
محمد دادپسند بخش علوم دامی-دانشگاه شیراز  
محسن دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه  
حسین دقیق کیا گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
مهدی دهقان بنادکی گروه علوم دامی، پردیس کشا.رزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  
احمد ریاسی هیئت علمی- گروه علوم دامی- دانشگاه صنعتی اصفهان  
ذوالفقار رجبی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز  
سراین رزاق زاده رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمد روستایی علی مهر دانشگاه گیلان  
محسن ساری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
رحیمه سپهری عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان  
جمال سیف دواتی دانشگاه محقق اردبیلی  
ناصر شاهنوشی دانشگاه فردوسی مشهد  
محمد رضا شیخلو گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر  
داریوش شکوری گروه  علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی  
محمد حسین شهیر گروه  علوم دامی دانشگاه  زنجان  
علیرضا صیداوی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
حسن صدری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز  
رشید صفری گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر  
فرهاد صمدیان استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،  
صالح طباطبائی وکیلی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
محسن عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان  
حسین عبدی بنمار گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز- اهر  
مجید علیایی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
فرهنگ فاتحی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران  
جمال فیاضی عضوهیئت علمی دانشگاه رامین خوزستان  
احمد فتاحی اردکانی هیئت علمی دانشگاه اردکان  
فرشید فتاح نیا هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه ایلام  
محمد حسن فتحی نسری گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند  
همایون فرهنگ فر گروه  علوم دامی دانشگاه بیرجند https://publons.com/dashboard/summary/
معصومه فیروز امندی دانشکده دامپزشکی تبریز  
محمد قادرزاده دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری  
مصطفی قادری زفره ایی دانشگاه یاسوج  
حیدر قیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قزوین  
بابک قاسمی پناهی دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی  
محمد قهرمان زاده دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی https://publons.com/dashboard/records/review/create/#edit
مهدی کاظمی بن چناری استادیار دانشگاه اراک  
محمد کاظمی فرد عضو هیات علمی گروه علوم دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روح الله کیانفر هیأت علمی دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/4949591/ruhollah-kianfar/
رسول کوثر هیئت علمی  
احسان محجوبی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران  
مهرداد محمدی دانشگاه گیلان  
مهدی مخبر علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران  
امیر مختارپور عضو هیئت علمی پژوهشکده دام های خاص دانشگاه زابل  
حمیدرضا میرزایی الموتی عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان  
سید علی میر قلنج استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  
رضا معصومی گروه  علوم دامی دانشگاه  زنجان  
غلامعلی مقدم گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
سید امیر حسین مهدوی اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی  
مرضیه ابراهیمی گروه  علوم دامی دانشگاه تبریز  
مرتضی مولائی دانشگاه ارومیه  
حسین نیک پیران گروه  علوم دامی دانشگاه اردبیل  
بهزاد همتی عضو هیات علمی تمام وقت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
وحید واحدی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان- دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا یوسفی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران