نویسنده = ���������������� ���������� ������
آنالیز ژنتیکی چند صفته پارامترهای منحنی شیردهی گاومیش های خوزستان

دوره 33، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 19-30

10.22034/as.2022.49088.1640

سعید نیسی؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر