نویسنده = مجتبی آهنی آذری
تجزیه و تحلیل ژنتیکی تولید شیر با دو مدل تابعیت ثابت و تصادفی در گوسفند کردی شیروان

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 127-141

فاطمه کاظمی برزل آباد؛ سعید حسنی؛ فیروز صمدی؛ مجتبی آهنی آذری؛ داوود علی ساقی


مطالعه تنوع ژنتیکی گوسفند کردی شیروان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و مقایسه ضریب همخونی بدست آمده با استفاده از اطلاعات شجره‌ای

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 93-105

سکینه نقویان؛ سعید حسنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ علیرضا خان احمدی؛ داودعلی ساقی؛ نوربیبی مامیزاده