نویسنده = ������ ������������ ������������
مطالعه تنوع ژنتیکی گوسفند کردی شیروان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و مقایسه ضریب همخونی بدست آمده با استفاده از اطلاعات شجره‌ای

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 93-105

سکینه نقویان؛ سعید حسنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ علیرضا خان احمدی؛ داودعلی ساقی؛ نوربیبی مامیزاده