نویسنده = سید حسن حافظیان
پویش ژنومی برای شناسایی تنوع تعداد کپی در اسب های کاسپین و ترکمن

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 29-45

10.22034/as.2022.50663.1652

سمیه منوچهر؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محمد باقر زندی باغچه مریم