نویسنده = ���������������� ��������
کارایی تکنیکی و ریسک تولید در مزارع پرورش ماهی سردآبی شهرستان کامیاران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-12

لیدا علیخانی؛ قادر دشتی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد