نویسنده = ������ ���������� ��������
مطالعه امکان تنظیم جیره غذایی عاری از پودر ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 95-106

محمدرضا مالکی مقدم؛ حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده؛ نجمه شیخ زاده