نویسنده = ���������������� ��������
شایستگی تکاملی تخمک های گاوی در ارتباط با سمت تخمدان، حضور جسم زرد و اندازه فولیکولی در شرایط برون‌تنی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 93-105

حامد کرمی شبانکاره؛ هادی حجاریان؛ محمد حامد شهسواری؛ صاحب فروتنی‌فر