نویسنده = �������������� ���������������� ��������
مقایسه روش انتخاب ژنومی و کلاسیک در اصلاح نژاد طیور بومی ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 201-212

سارا ابراهیم پورطاهر؛ صادق علیجانی؛ سید عباس رافت؛ احمد رضا شریفی