نویسنده = جلیل شجاع
بررسی مقاومت ژنتیکی گوسفندان نژاد قزل و آمیخته قزل-بلوچی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-13

مونا حبشی زاده اصل؛ عباس رافت؛ غلامعلی مقدم؛ احمد نعمت الهی؛ جلیل شجاع


تعیین ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد هرکی تحت سیستم پرورش روستایی با نرم افزار اکوویت

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 149-159

ساناز محمدرحیمی؛ ناصر شیرو؛ سیدعباس رافت؛ اسکندر صفری؛ جلیل شجاع