نویسنده = ������������ ������������
مقایسه رشد جبرانی بره‌های آمیخته افشاری × برولا مرینو با دو روش معمولی و دیر از شیرگیری.

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 63-72

داریوش سلیمی؛ داود علیاری؛ محمد طاهر هرکی نژاد