نویسنده = ���������� ���������������� ��������
مطالعه اثر دوزهای متفاوت هورمون eCG طی فصل تولید مثل بر عملکرد صفات تولید مثلی بز مهابادی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 13-20

نریمان جعفرزاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ عبدالله رضاقلی وند لاهرود