نویسنده = ���������� ������������������ ������
مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-30

مهدی پورحمداله؛ مهدی کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ علی صادقی سفیدمزگی