نویسنده = �������� ���������������� ����������
تغییرات فصلی غلظت برخی از عناصر معدنی و پارامتر‌های منی قوچ قزل و تعیین رابطه بین آنها

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 167-178

رحیم کیان بستان آباد؛ فرهاد فرخی اردبیلی؛ سیامک عصری رضائی