نویسنده = ���������� ����������������
تعیین نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمون‌های نر گوشتی در دوره آغازین

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 73-83

افشین حیدری نیا؛ محمدحسین شهیر؛ حمیدرضا طاهری؛ سیدعبداله حسینی