نویسنده = �������������� ����������������� ��������