نویسنده = �������������� ������������������ ����������
برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند مهربان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 85-95

پویا زمانی؛ رزیتا میرزایی سفیدخانی