نویسنده = ���������������� ��������
نقش حفاظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ تیمار شده با کادمیوم کلراید

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 97-108

حمید رضا مؤمنی؛ عاطفه خاوری؛ مهدی خدایی مطلق؛ طاهره چوبینه؛ نجمه اسکندری