نویسنده = هادی آتشی
همراهی چندریختی در ژن‌های DGAT1 و IGF-I با عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 23-32

سمیرا اورنگی؛ محسن اکتفائی؛ هادی آتشی؛ محمدجواد ضمیری؛ محمد دادپسند؛ عبدالله درخشنده