نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی اثرات تبلیغات عمومی بر تقاضای محصولات دامی (مطالعه موردی فرآورده‌های گوشتی سوسیس و کالباس در شهرستان شیراز)

دوره 31، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 141-156

10.22034/as.2022.41984.1584

سارا اسفندی؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان