نویسنده = �������������� ��������������
بررسی برخی ازعلل متابولیکی وپاتوفیزیولوژیکی سقط جنین ومرده‌زایی دریکی از گاوداری‌های شیری اصفهان

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-51

محسن رحیمی اندانی؛ سید امیرحسین مهدوی؛ حمیدرضا رحمانی؛ بهاره دولتخواه