نویسنده = ��������������������� ��������
تأثیر عوامل مادری بر افزایش وزن روزانه و ضریب کلیبر گوسفند نژاد قزل در سیستم پرورش روستایی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-121

امیر علی‌اکبری؛ مختارعلی عباسی؛ ابوالقاسم لواف