نویسنده = اردشیر نجاتی جوارمی
متاآنالیز اثر روغن های گیاهی غنی از 18:2n-6 روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 167-186

مینا وزیری‌گهر؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ اردشیر نجاتی جوارمی


متاآنالیز اثر روغن‌های گیاهی غنی از 18:2n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 123-140

مینا وزیری گهر؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ اردشیر نجاتی جوارمی