نویسنده = ���������� �������� ���������� ������
برآورد ارزش اقتصادی برای تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-94

سمیه حسنوند؛ علی صادقی سفید مزگی


بررسی تغییرات فصلی بار میکروبی و سلول‌های سوماتیک شیر در گاوداری‌های استان همدان

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 179-185

نگین جمالی امام قیس؛ علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مهدی معینی؛ رضا سلطانی