نویسنده = محمدجواد ضمیری
همراهی چندریختی در ژن‌های DGAT1 و IGF-I با عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 23-32

سمیرا اورنگی؛ محسن اکتفائی؛ هادی آتشی؛ محمدجواد ضمیری؛ محمد دادپسند؛ عبدالله درخشنده


تأثیر فرآوری اکسیداتیو با آهک در راکتور فرآوری‏کننده، برگوارش‏پذیری برگ خشک خرما به روش برون‏تنی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-92

عباس رجائی‏راد؛ محسن ساری؛ محمدجواد ضمیری؛ مرتضی چاجی؛ سمیه سالاری