نویسنده = �������� ���������������� ����������
بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژنDRB2 با تعداد تخم انگل نماتودیروس در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 149-156

شهرام حسین زاده؛ سید عباس رأفت؛ غلامعلی مقدم؛ احمد نعمت اللهی؛ رحمان حاجی علیزاده