نویسنده = �������� ���������� ����������
آنالیز ژنتیکی وزن الیاف در طول عمر بز کرکی راینی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 23-32

احسان محبی نژاد؛ مسعود اسدی فوزی