نویسنده = ���������� �������������� ��������
تجزیه و تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی صفت وزن پشم گوسفندان ایران‌بلک با استفاده از مدل‌های مختلف دامی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 81-95

قاسم متقی‌نیا؛ همایون فرهنگ‌فر؛ محسن احمدی شاهرخت