نویسنده = ���������������� ����������
اثر تزریق GnRH ، hCG و AD3E بر بازده تولیدمثل، متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 97-107

مژگان شارخیان رضایی؛ احمد ریاسی؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد خوروش؛ سیمین خورسندی