نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
شناسایی و شمارش گلبول‌های سفید جوجه گوشتی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 31، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-36

10.22034/as.2021.36381.1528

محمد صدقی؛ سید امیر حسین مهدوی؛ رحیمه برومندپور