نویسنده = �������������� �������� ����������������
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و تنوع فنوتیپی زنبورعسل ایرانی در استان زنجان

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 11-22

علیرضا مسلمی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمدباقر فرشینه عدل؛ جلال صبا