نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������