نویسنده = ���������������� �������� ���������������� ������