نویسنده = �������� ���������� ��������
مقایسه خصوصیات سطحی و ساختاری الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگه آرخارمرینو- قزل با والدین آن‌ها

دوره 29، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 131-140

میثم معزی؛ جواد یکرنگ؛ سید عباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث


آزمون انساب در جمعیت گوسفندهای آمیخته به کمک نشانگرهای ریزماهواره

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-150

کاوه کسرایی؛ سید عباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد