نویسنده = �������������� ��������
تجزیه و تحلیل ژنتیکی پارامترهای الگوی رشد حاصل از مقایسه توابع غیرخطی در گوسفند مغانی با استفاده از راهبرد بیزی

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 113-126

آذر راشدی ده‌صحرائی؛ جمال فیاضی؛ عباس مسعودی؛ رستم عبداللهی آرپناهی


بررسی صفات رشد گوسفند لری با استفاده از مدل‌های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-142

فاطمه بیرانوند؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ عباس مسعودی؛ علیرضا شعبانی نژاد