نویسنده = ������ ���������� ��������������
محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای نهاده ذرت وارداتی صنعت طیور ایران

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 167-174

اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه عبدالکریم صالح؛ قادر دشتی