نویسنده = سعید حسنی
بررسی هیستوپاتولوژی بافت‌های کبد و کلیه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 15-23

10.22034/as.2020.11450

رشید توکلی؛ سیّدرضا هاشمی؛ داریوش داودی؛ یوسف جعفری آهنگری؛ سعید حسنی


تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن و لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 83-91

حسن معرفت؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی


مطالعه تنوع ژنتیکی گوسفند کردی شیروان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و مقایسه ضریب همخونی بدست آمده با استفاده از اطلاعات شجره‌ای

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 93-105

سکینه نقویان؛ سعید حسنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ علیرضا خان احمدی؛ داودعلی ساقی؛ نوربیبی مامیزاده