نویسنده = ������������ ��������
اثر تزریق GnRH ، hCG و AD3E بر بازده تولیدمثل، متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 97-107

مژگان شارخیان رضایی؛ احمد ریاسی؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد خوروش؛ سیمین خورسندی


تاثیر تغذیه سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-69

مهدی میرزائی؛ محمد خوروش؛ غلامرضا قربانی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ احمد ریاسی؛ حامد بیرانوند