نویسنده = هدایت اله روشنفکر
مقایسه نرخ آبستنی حاصل از روش‌های مختلف همزمانی فحلی و تخمک‌ریزی در گاومیش خوزستانی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 43-50

زهرا نیسی؛ مرتضی مموئی؛ هدایت اله روشنفکر؛ صالح وکیلی طباطبایی؛ محسن ساری